Privacy PolicyPrivacy Policy

El lloc web www.ctwservices.net (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de Rentat Cisternes CTW S.L. (Des d’ara L’EMPRESA), amb domicili social en Ctra. De Martorell 26-28 (Cantonada Carrer Granada), 08740, Barcelona CIF nºB65886947, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43393, Foli 22, Full 429.108, Inscripció 1, i correu electrònic ctw@telefonica.net (en endavant, L’EMPRESA).

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació nacional i europea, l’informem que:

  1. Totes les dades de caràcter personal facilitades a L’EMPRESA, tant aquells referits a consultes enviades per clients com els currículums enviats per candidats a processos de selecció, seran tractades de forma confidencial, i quedaran incorporades en els fitxers titularitat de L’EMPRESA, degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  2. Les dades facilitades per clients són recaptats per l’administració general i manteniment del web, resolució de consultes i / o reclamacions de clients i usuaris, gestió de les comandes o encàrrecs realitzades a través de la pàgina web. Aquelles dades facilitades per candidats, seran usats per a futurs processos de selecció de personal.
  3. Sempre que l’Usuari no s’oposi expressament, farem remetre-li informació comercial relacionada amb els serveis de L’EMPRESA, Si no desitja rebre informació comercial pot indicar via email a l’adreça electrònica: ctw@telefonica.net
  4. L’EMPRESA es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés implantant mesures de seguretat d’acord amb la naturalesa de les dades, per evitar l’accés no autoritzat o la manipulació d’aquestes dades.
  5. L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per a atorgar el seu consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.
  6. Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a L’EMPRESA carta degudament signada a la nostra adreça postal o electrònica on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.
  7. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats quan en consignar les seves dades, accepta aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT.